Varhaiskasvatus
-

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille turvallinen, aktiiviseen toimijuuteen kannustava kasvu- ja oppimisympäristö, jossa heillä on mahdollisuus kehittää persoonallisuuttaan ja taitojaan monipuolisesti leikin ja vuorovaikutteisen toiminnan kautta omista lähtökohdistaan käsin. Keskeisenä tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin edistäminen ja yksilöllisyyden kunnioittaminen.

AJANKOHTAISTA!

Uusien varhaiskasvatushakemusten sijoituspaikka on Leenanlinna. Valitettavasti tällä hetkellä Silkkilinnassa ei ole vapaita hoitopaikkoja.

Huoltajien ohje varhaiskasvatushakemuksen tekemiseen

 

 

 

 

 

 

 

 

Päiväkoti Silkkilinna

Silkkiperäntie 13
43900 Kinnula

Aamuruskot: 044-4596 286
Päiväsäteet: 044-4596 207
Iltatähdet ja Viskarit: 044-4596 304

Päiväkoti Leenanlinna

Leenantie 2
43900 Kinnula

Päiväkotiryhmä: 044-4918 510
Esikouluryhmä: 044-4935 510

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Opas varhaiskasvatukseen

Kinnulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma

Lääkehoidon suunnitelma

Muistutuslomake

Asiakasmaksut

 

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien.

Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:
• nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
• toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
• hakemuksen toimittamispäivämäärä
• päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
• varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
• tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
• varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

• nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Kinnulan kunta tallentaa tiedot Vardaan käyttöliittymän avulla 1.1.2019 lähtien.

Lisätiedot:

Yksityinen varhaiskasvatus

Lapsi voi olla hoidossa myös yksityisellä perhepäivähoitajalla tai omassa kodissaan, kun vanhemmat palkkaavat lapsen kotiin yksityisen hoitajan. Yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä varhaiskasvatuksen tuottaja.

Perhe voi palkata kotiin perhepäivähoitajan yksityisen tuen avulla. Kyseessä on työsuhde, jossa perhe on työnantaja ja hoitaja työntekijä. Perhe etsii hoitajan itse, esim. ilmoitusten tai työvoimatoimiston kautta. Työsopimussuhteisen hoitajan tulee olla täysi-ikäinen.

Yksityisen hoidon tuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus oman kunnan varhaiskasvatuksen päällikölle (palvelutoimistoon) yksityisen varhaiskasvatustoiminnan aloittamisesta (Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta, 6§) liitteenä ilmoituslomake.

Liitteenä opas perheille: Perheen palkkaama hoitaja lapsen kotona tapahtuvaan hoitoon

Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita varhaiskasvatuksen  järjestämiseksi

  • kunnallinen varhaiskasvatus
  • kotihoidon tuki tai
  • yksityisen hoidon tuki

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea haetaan Kansaneläkelaitokselta.

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen päivähoidon tuottaja (esim. yksityinen päiväkoti). Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Hoitorahaan eivät vaikuta perheen tulot. Vanhemmat voivat siis olla töissä tai esim. palkallisella vuosilomalla kotona ja saada hoitorahaa.

Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Lisätietoa tukimuodoista ja niiden hakemisesta saa KELA:n sivuilta.

Ilmoitus yksityisestä varhaiskasvatuspaikasta

Opas perheen palkkaama hoitaja lapsen kotona tapahtuvaan hoitoon

 

Lisätietoja antaa

Tofferi, Maria

Varhaiskasvatuspäällikkö Huom! töissä ma, ke, pe