-

Esiopetus

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta järjestetään Nurmelan koulussa ja Päiväkoti Silkkilinnassa.

Perusopetus

Kinnulan kunnan koululaitokseen kuuluu yksi vuosiluokille 1-6 opetusta antavaa koulua sekä yksi vuosiluokille 7-9 opetusta antavaa koulua. Nurmelan koulun yhteydessä toimivalla erityisluokalla annetaan erityisopetusta, kehitysvammaisten harjaantumisopetusta sekä vaikeimmin kehitysvammaisten EHA II-opetusta.

Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa syyslukukauden alussa sinä kalenterivuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta.

Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 koulujen toiminta-ajatuksena on oppilaan kasvun tukeminen perustietojen ja -taitojen oppimisessa, perusturvallisuuden ja terveen itsetunnon kehittymisessä, hyvien tapojen omaksumisessa ja sosiaalisissa valmiuksissa.

Vuosiluokilla 7-9 kasvatus- ja opetustoiminnan yleisenä tavoitteena on auttaa oppilasta löytämään ja käyttämään tietoa sekä kehittämään taitojaan, itseilmaisuaan, vastuuntuntoaan ja sosiaalisuuttaan.

Vanhempia kutsutaan mukaan vanhempainiltoihin, retkille ja koulun juhliin sekä tapahtumiin. Myös itse koulutyöhön vanhemmat ovat tervetulleita tutustumaan.

Koulun ja kodin välisessä yhteydenpidossa tärkein viestintäkanava on Wilma-ohjelma. Koulun henkilökunnan tavoittaa myös puhelimitse opettajainhuoneesta tai koulun kansliasta.

 

Kouluruokailu

Kinnulan kunta tarjoaa oppilaille maksuttoman kouluruokailun.

 

Koulukuljetus

Koulukuljetus on ilmainen, jos kouluun on matkaa

vuosiluokilla 1-3 yli 3 km

vuosiluokilla 4-9 yli 5 km.

Maksutonta koulukuljetusta voi muissa tapauksissa hakea koulumatkan rasittavuuden, vaikeuden tai vaarallisuuden perusteella. Hakemukset liitteineen toimitetaan sivistyslautakunnalle.

 

Aamukuljetukset

klo 07:20 Kivijärvi/Tiironkylä – 07:25 Gessel – 07:30 Matkahuolto- 07:40 Purala – 07:50 Kinnula/ Saari- 08:00 Muhola- Hiilinki- Keskuskoulu

klo 07:40 Kivikangas- Kangaskylän koulu- Lestijärventie- Keskuskoulu

klo 07:20 Hakapelto- Keskuskoulu – Kuukkanen- Niemenkylä- Silkkiperä- Keskuskoulu

Iltapäiväkuljetukset

klo 12:15 Kangaskylän suunta

klo 12:15 Saarensalmen suunta

klo 14:15 Kangaskylän suunta

klo 14:15 Saarensalmen suunta

klo 15:05 Kangaskylän suunta (viimeinen pysäkki Kivikankaan liittymä, ei kuljetusta Yli-Lestille)

klo 15:05 Hiilinki- Muhola- Saai- Kivijärvi

Lisätietoja antaa

Aihio, Niko

Sivistysjohtaja, rehtori