Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja

22.10.2019

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien.

Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:
• nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
• toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
• hakemuksen toimittamispäivämäärä
• päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
• varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
• tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
• varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

• nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Kinnulan kunta tallentaa tiedot Vardaan käyttöliittymän avulla 1.1.2019 lähtien.

Kunnat ja kuntayhtymät alkavat tallentaa varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista tietoja Vardaan 1.9.2019 lähtien. Vardan varhaiskasvatuksen henkilöstö-kokonaisuuden käyttöönotto siirtyy kunnissa ja kuntayhtymissä 1.9.2019 käyttöönotosta 6-12 kuukautta eteenpäin. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamista Opetushallitus ja kunta/kuntayhtymä/yksityinen palveluntuottaja tiedottavat rekisteröityjä viimeistään kesällä 2020.

Lisätiedot:
• Rekisteröityjen informointi: http://www.kinnula.fi/wp-content/uploads/2019/07/varda-info.pdf
• Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa https://www.oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda (suomi) ja https://www.oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-inom-smabarnspedagogiken-varda (ruotsi)
• Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/ (suomeksi) ja https://studieinfo.fi/wp/dataskyddsbeskrivning/dataskyddsbeskrivning-av-varda-tjansten/ (ruotsiksi)
• Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540