Asiakasmaksulaki uudistuu 1.7.2021

Asiakasmaksulaki uudistuu 1.7.2021 alkaen ja maksukattoa koskevat muutokset tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (732/1992) muutokset (1201/202) tulevat voimaan pääosin 1.7.2021.

Asiakasmaksulain muutokset koskevat sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuja, jatkuvaa ja säännöllistä kotiin annettavaa palvelua yksityiskohtaisemmin.

Perusterveydenhuollossa laki laajentaa maksuttomuutta mm. hoitajavastaanotossa.

Maksukattoon lasketaan jatkossa mukaan aiempaa enemmän palveluja, kuten suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut sekä tilapäisen kotisairaanhoidon maksut.

Maksuttomia terveyspalveluja koskevat muutokset perusterveydenhuollossa (5 §):
• sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanottokäynnit ml. 18 v täyttäneet
• mielenterveystyöhön liittyvät avosairaanhoidon palvelut ml. 18 v täyttäneet
• kouluterveydenhuollon palveluista ml. 18 v täyttäneet
• terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus, ravitsemusterapia, jalkojenhoito, puheterapia, toimintaterapia ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta saa periä maksun 18 v. täyttäneeltä myös etäyhteyksin toteutettuna
• maksua ei saa periä lääkärintodistuksesta tai lausunnosta, joka tarvitaan asiakkaan hoidon tai kuntoutuksen saamiseksi sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun nojalla lääkekorvauksen saamiseksi tai sellaisen lyhytaikaisen sairausloman tarpeen osoittamiseksi, jonka kesto on enintään sairausvakuutuslain 8 luvun 7 §:n 1 ja 2 mom tarkoitetun omavastuuajan pituinen. Muilta osin terveydenhuollon ammattihenkilön antamista todistuksista ja lausunnoista voidaan periä maksu.
• alle 18 v ei saa periä maksua poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta. Päiväkirurgiasta voi periä maksun, ellei sitä tehdä poliklinikalla. Maksuttomuus koskee myös esim. etäyhteyksin järjestettyä palvelua.
• seksuaalirikosten uhreille tarkoitettujen ns. SERI -tukikeskusten tarjoamat terveyspalvelut
• selkeytetty tartuntalain mukaisten palvelujen maksuttomuutta; yleisvaarallisille tartuntataudille altistuneeksi todetun tai perustellusti altistuneeksi epäillyn karanteenia

Maksukattoa koskevat muutokset 1.1.2022 alkaen:
Maksukattoa kerryttävien palvelumaksujen luetteloa on laajennettu sekä osin selkeytetty.
Uusia maksukattoa kerryttäviä maksuja ovat:
• suun terveydenhuollossa perittävät maksut tutkimuksesta ja hoidosta (asiakasmaksuasetus (9 §) hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta. Esim. hammasproteettisen hoidon kliinisen työn osuudesta perittävät maksut kerryttävät maksukattoa, mutta varsinaiset hammastekniset kulut (hammasteknisen laboratorion kulut) eivät kerrytä maksukattoa
• perusterveydenhuollossa suun ja leukojen erikoissairaanhoidon toimenpiteistä perittävät maksut (asiakasmaksuasetus 9 a §)
• tilapäisen kotisairaanhoidon sekä tilapäisen kotisairaalahoidon maksut (huom. kotipalvelun ja kotihoidon maksut jäävät jatkossakin maksukaton ulkopuolelle)
• yksittäiset terapiat ml. neuropsykologinen kuntoutus. Aiemmin maksukattoa ovat kerryttäneet yksilökohtaisen fysioterapian maksut sekä sarjahoitona järjestetyn hoidon maksut. Jatkossa myös muut yksittäiset terapiat sekä vastaavat hoitomaksut kerryttävät maksukattoa.
• toimeentulotuesta maksetut maksut
• etäyhteyksien avulla toteuttavista palveluista perittävät maksut

Jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu sekä pitkäaikainen asumispalvelu (10 e §)
• kotihoidon sekä palveluasumisen maksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen, asiakkaan tarpeen mukaisten, palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan
• kotihoidon maksut määräytyvät jatkossa, ensimmäisiä palvelutunteja lukuun ottamatta, tuntikohtaisesti

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen
– ikäihmisten tehostettu palveluasuminen
– mielenterveys- ja päihdepalveluiden tehostettu palveluasuminen
– muu sosiaalihuoltolain perusteella tarjottava tehostettu palveluasuminen
– palveluasumisesta peritään 85 % asiakkaan kuukausituloista tehtyjen määriteltyjen vähennysten jälkeen huomioiden asiakkaalle jäävä 164 € käyttövara

Asiakasmaksulain jatkovalmistelut
Asiakasmaksulain uudistamisen toisen vaiheen valmistelua jatketaan vielä tällä hallituskaudella. Uudistuksen toisessa vaiheessa asiakasmaksuilla edelleen tuetaan palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantamista osana palveluiden kehittämistä, ja tarkastellaan asiakasmaksuja erityisesti osana tulevien hyvinvointialueiden perustamiselle asetettuja tavoitteita. Uudistaminen nivoutuu sisällöllisesti ja aikataulullisesti yhteen näiden kehittämishankkeiden ja sote-uudistuksen toimeenpanon sekä hyvinvointialueiden asemaa koskevan jatkokehittämisen kanssa.

PERUSTURVA