-

LASTENSUOJELU

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen kasvuun ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti vanhemmilla ja huoltajilla. Myös lapsen läheiset sekä palvelut kuten neuvola, päivähoito ja koulu tukevat lasta ja vanhempia. Viimesijainen vastuu lapsesta on lastensuojeluviranomaisilla.

Lastensuojelun tehtävänä on auttaa perhettä ja tukea vanhempia tai huoltajia lapsen hoidossa ja kasvatuksessa silloin, kun lapsen hyvinvointi on uhattuna. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa huomioidaan ensisijaisesti lapsen etu. Tavoitteena on, että lapsi voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää.

Avun tarpeessa oleva voi ottaa itse yhteyttä sosiaalihuoltoon. Yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen voi myös tehdä jokainen, joka huomaa lapsen, nuoren tai perheen olevan avun tarpeessa. Yhteydenoton ja lastensuojeluilmoituksen voi tehdä puhelimitse, suullisesti tai kirjallisesti.

Viranomaisilla on lakiin perustuva ilmoitus-/yhteydenottovelvollisuus. Velvollisten lisäksi kuka tahansa saa tehdä yhteydenoton salassapitosäännösten estämättä. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen halutessaan nimettömänä. Jokainen yhteydenotto ja lastensuojeluilmoitus selvitetään tarpeellisessa laajuudessa ja selvityksen pohjalta arvioidaan tarve asiakkuudelle ja palveluille.

Yhteydenotot: perusturvajohtaja Jenni Laiho, p.044459 6321 ja sosiaalityöntekijä Paula Kauppinen-Roivainen , p. 044-459 6272

Lastensuojeluilmoitus- lomake