-

Kotihoito, omaishoidontuki ja tukipalvelut

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on, että kinnulalaiset ikäihmiset selviävät mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kotihoidon tehtävänä on turvata kotona asuminen silloin, kun asiakkaan toimintakyky on siinä määrin alentunut, että arjesta ja päivittäisistä toiminnoista selviytyminen on vaikeaa. Jokaisen asiakkaan tilanne arvioidaan yksilöllisesti ja pyritään löytämään hänen tilanteeseensa parhaat ratkaisut.

Kotisairaanhoito on lääkärin määräämää kotona tapahtuvaa sairaanhoitoa ja kuntoutusta. Kotisairaanhoitoa varten tarvitaan lääkärin lähete joko terveyskeskuksesta tai sairaalasta. Hoito perustuu yhdessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa tehtyyn hoito-ja palvelusuunnitelmaan.

Palvelua saa kotiin klo 8.00 - 20.00, myös viikonloppuisin.

Yhteystiedot: puh. 044-4596310 /kotihoito päivittäin 8.00-20.00

Kotihoidon palveluesimies, puh. 044-4596322

Omaishoidontuki

Omaishoidontukea maksetaan henklölle, joka hoitaa jatkuvaa apua ja päivittäistä hoitoa vaativaa iäkästä tai pikäaikaissairasta läheistään kotona. Omaishoidontuki koostuu hoitajalle maksettavasta palkkiosta, jota tarvittaessa täydennetään erilaisilla palveluilla.

Tukipalvelut

Lisätietoja: Sosiaaliohjaaja Hellevi Pekkarinen p. 044-4596308

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene käyttämään julkista liikennevälinettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka eivät ole vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat tarveharkintaisia ja määrärahasidonnaisia. Ne on pääsääntöisesti kytketty ikäihmisten päiväkeskustoiminnan kuljetuspalveluihin.

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain perusteella kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja henkilöt,joilla on vammasta tai sairaudesta johtuvia pitkäaikaisia ja erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vaikeavammaisuus määritellään suhteessa haettavaan palveluun tai tukitoimeen. Kuljetuspalveluiden avulla tuetaan vaikeavammaisen omatoimista selviytymistä arjessa.

Asiakasmaksun periminen/omavastuu

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain kuljetusten asiakasmaksujen maksamisen käytäntöön tulee muutoksia Keski-Suomessa 1.5.2022 alkaen. Kunnat laskuttavat asiakkaan omavastuuosuuden kuljetuspalvelua käyttävältä asiakkaalta jälkikäteen. Tähän saakka asiakas on maksanut omavastuuosuuden kuljettavaan autoon matkan päätteeksi. Matkojen omavastuu perustuu asiakkaan tekemien matkojen pituuteen kuten aiemminkin.

Ateriapalvelu

Kotona asuvien ikäihmisten on mahdollista hakea ateriapalveluja kotona asumisen tueksi.

Turvapuhelin

Turvapuhelimen avulla on mahdollisuus saada helposti apua ympäri vuorokauden. Hälytykset tehdään rannekepainikkeella ja siirtyvät sovituille vastuutahoille. 

Päiväkeskus

Kotona asuvien ikäihmisten on mahdollista osallistua päiväkeskustoimintaan tiistaisin. Päiväkeskustoiminta tarjoaa virkistystä ja toimintaa kotona asuville ja ikääntyville niin, että he voivat selvitä kotioloissa mahdollisimman kauan ja pääsevät tapaamaan myös muita ihmisiä.  Päiväkeskuspalvelu perustuu palvelutarpeen arviointiin.