-

Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on, että kinnulalaiset ikäihmiset selviävät mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kotihoidon tehtävänä on turvata kotona asuminen silloin, kun asiakkaan toimintakyky on siinä määrin alentunut, että arjesta ja päivittäisistä toiminnoista selviytyminen on vaikeaa. Jokaisen asiakkaan tilanne arivoidaan yksilöllisesti ja pyritään löytämään hänen tilanteeseensa parhaat ratkaisut.

Kotisairaanhoito on lääkärin määräämää kotona tapahtuvaa sairaanhoitoa ja kuntoutusta. Kotisairaanhoitoa varten tarvitaan lääkärin lähete joko terveyskeskuksesta tai sairaalasta. Hoito perustuu yhdessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa tehtyyn hoito-ja palvelusuunnitelmaan.

Palvelua saa kotiin klo 8.00 - 20.00, myös viikonloppuisin.

Yhteystiedot: puh. 044-4596310 /kotihoito päivittäin 8.00-20.00

Kotihoidon palveluesimies, puh. 044-4596322

Kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene käyttämään julkista liikennevälinettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka eivät ole vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvleut ovat tarveharkintaisia ja määrärahasidonnaisia. Ne on pääsääntöisesti kytketty ikäihmisten päiväkeskustoiminnan kuljetuspalvleuihin

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain perusteella kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja henkilöt,joilla on vammasta tai sairaudesta johtuvia pitkäaikaisia ja erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vaikeavammaisuus määritellään suhteessa haettavaan palveluun tai tukitoimeen. Kuljetuspalveluiden avulla tuetaan vaikeavammaisen omatoimista selviytymistä arjessa.

Lisätietoja: sosiaaliohjaaja Hellevi Pekkarinen puh. 044-4596308

Ateriapalvelu

Kotona asuvien ikäihmisten on mahdollista hakea ateriapalveluja kotona asumisen tueksi.

Yhteystiedot:  sosiaaliohjaaja Hellevi Pekkarinen puh. 044-4596308

Turvapuhelin

Turvapuhelimen avulla on mahdollisuus saada helposti apua ympäri vuorokauden. Hälytykset tehdään rannekepainikkeella ja siirtyvät sovituille vastuutahoille. 

Yhteystiedot : sosiaaliohjaaja Hellevi Pekkarinen puh. 044-4596308

Päiväkeskus

Kotona asuvien ikäihmisten on mahdollista osallistua päiväkeskustoimintaan tiistaisin. Päiväkeskustoiminta tarjoaa virkistystä ja toimintaa kotona asuville ja ikääntyville niin, että he voivat selvitä kotioloissa mahdollisimman kauan ja pääsevät tapaamaan myös muita ihmisiä.  Päiväkeskuspalvelu perustuu palvelutarpeen arivointiin.